Nieuws | 6 december 2019

Lyra-Lierse werkt verder aan de terugkeer naar Lier

Er zit opnieuw beweging in het stadiondossier Hoge Velden. De stad Lier stelde ons een paar nieuwe vragen, die een helder antwoord verdienen. Zoals steeds delen we die in alle transparantie met onze supporters en met al wie begaan is met het voetbal in Lier.

Lyra-Lierse heeft er nooit een geheim van gemaakt zo snel mogelijk met al haar jeugdploegen en het eerste elftal terug te willen keren naar haar thuisstad Lier. De ontwikkeling van de site Hoge Velden aan de Ring van Lier is daar het ideale instrument voor. Zoals door het bestuur toegelicht op onze PSC-supportersavond wordt er door een breed bouwteam van vrijwilligers & experten binnen K. Lyra-Lierse hard gewerkt aan het toekomstdossier van de Hoge Velden.

WELKE STAPPEN WERDEN ER AL GENOMEN?

Om iedereen goed mee te hebben, geven we eerst nog eens een omschrijving van de recente ontwikkelingen in het dossier Hoge Velden:

1. Intentieverklaring Stad Lier – 25/02/2019

Via een schriftelijke intentieverklaring bevestigt het Schepencollege van de Stad Lier op 25 februari 2019 “uitdrukkelijk zijn absolute voornemen om de ontwikkeling van een jeugdvoetbalcomplex op de Hoge Velden resoluut en zo snel mogelijk uit te voeren, zoals vastgelegd in het bestuursakkoord. Voetbalclub Lyra-Lierse zal hierbij een belangrijke partner zijn. In functie daarvan wordt Lyra-Lierse door het schepencollege uitgenodigd om op 11 maart haar inhoudelijke en financiële plannen voor te leggen. Ook een eventuele oplossing voor de eerste ploeg van Lyra-Lierse binnen het geheel van de Hoge Velden zal hierbij kunnen worden besproken. Dit laatste staat los van de realisatie van het jeugdvoetbalcomplex en zal de club volledig met eigen middelen dienen te financieren indien hierover een akkoord zou worden bereikt.”

2. Presentatie visie Lyra-Lierse op Hoge Velden bij Schepencollege – 11/03/2019

Op 11 maart 2019 hebben wij onze clubvisie op de ontwikkeling van de site Hoge Velden gepresenteerd aan het Schepencollege van de Stad Lier. Kort samengevat wenst Lyra-Lierse als prioritaire partner van de 6 stedelijke jeugdvelden gebruik te maken, en de uitbating van de site te optimaliseren door de bouw van een aansluitend stadion op maat van de club met behulp van eigen middelen.

Een stadion in eigen beheer is immers een absolute noodzaak zodat Lyra-Lierse haar ambitieuze jeugdproject kan financieren. Het zal ons de mogelijkheden geven om de bevolking van de Stad Lier zowel kwaliteitsvol jeugdvoetbal (inclusief meisjesvoetbal en G-voetbal), als betaalbare ruimte voor verenigingsevents, als community-projecten aan te bieden.

De club legde ook een financieel 10-jarenplan voor. Dat werd eveneens door de Stad als realistisch geëvalueerd. Daaropvolgend stelde K. Lyra-Lierse 5 concrete vragen aan de Stad, met het oog op het bereiken van een akkoord over de wijze van aanpak en financiering van het project.

De club is klaar om het financieringsplan uit te rollen, en om het nodige eigen investeringskapitaal op te halen en de club om te vormen van K. Lyra-Lierse vzw (vereniging zonder winstoogmerk) naar K. Lyra-Lierse CV (Coöperatieve Vennootschap). Deze omvorming zou ook verder invulling geven aan de unieke en zeer verregaande vorm van supportersparticipatie.

3. Ontwikkeling Hoge Velden opgenomen in meerjarenbegroting Stad Lier – 04/11/2019

Op 4 november 2019 presenteerde de bestuursmeerderheid van de Stad Lier in de pers het bericht dat de sportinfrastructuur in Lier verder versterkt zal worden via de realisatie van 6 jeugdvoetbalvelden (waarvan 2 of 3 kunstgrasvelden) op de Hoge Velden. Hiervoor werd na afronding van de politieke debatten binnen de meerderheid een totaalbudget afgesproken van 4,6 miljoen euro. Daarnaast zal de Stad Lier eveneens een afzonderlijk budget voorzien binnen de pijler Openbare Werken voor de ontsluiting en het gebruiksklaar maken van de site. De opname van deze engagementen in de meerjarenbegroting van de Stad Lier voor de periode 2020-2025 is een enorme grote stap vooruit voor het project.

WAAR STAAT HET DOSSIER HOGE VELDEN VANDAAG?

Een nieuwe stap richting een stadion op de Hoge Velden is nu aan de orde. Via de bijgevoegde brief (lees de volledige brief hier) worden door het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Lier een aantal nieuwe vragen opgeworpen over het project.

Lyra-Lierse volgt, zoals afgesproken met haar supporters, altijd volgende 5 krachtlijnen, die de toetssteen vormen voor alle beslissingen en keuzes binnen de club:

1. Financiële gezondheid: een zelfbedruipende club die niet afhankelijk is van individuen.
2. Een gezond ambitieus sportief verhaal, gebouwd op een sterke & open jeugdwerking voor jeugdvoetballers van alle niveaus, met maximale doorstroming naar de A-kern.
3. Een familieclub met veel fanbeleving, met respect voor beide clubtradities (van K. Lyra TSV en K. Lierse SK), en een unieke en zeer verregaande vorm van fanparticipatie.
4. Een sterke lokale verankering met business- en community-werking.
5. Voetbal in Lier voor alle jeugdploegen én de eerste ploeg.

Uitgaande van onze krachtlijnen wensen wij onze supporters duidelijk te informeren over deze nieuwe stap, én over de feedback die wij als club aan de Stad Lier zullen bezorgen.

 

LYRA-LIERSE WIL CONSTRUCTIEF BLIJVEN MEEWERKEN AAN EEN SPOEDIGE ONTWIKKELING VAN DE SITE

Vraag 1. “Concreet betekent dit dat U (Lyra-Lierse) een akkoord zou moeten sluiten met Lierse Kempenzonen over het gemeenschappelijk gebruik van een stadion (al dan niet te ontwikkelen op de Hoge Velden)”

Lyra-Lierse zal dan ook zo snel mogelijk contact opnemen met de eigenaar van Lierse Kempenzonen om te horen welke pistes men daar concreet in gedachten had om te komen tot een gemeenschappelijk gebruik van een stadion voor een eerste ploeg op de Hoge Velden.

Bedoeling daarbij is om zo snel mogelijk, en zonder vertraging voor het project, tot het gewenste gemeenschappelijk akkoord te komen. Volgens de basisprincipes van Lyra-Lierse is en blijft het uiteraard noodzakelijk om te kunnen spelen in een stadion in eigen beheer en op maat van onze club.

 

Vraag 2. “Er moet een gemeenschapsfunctie aangetoond en gerealiseerd worden op de site en dus moet er dus een akkoord komen tussen beide clubs”.

Los van het bovenstaande gaan wij als community georiënteerde voetbalclub het Schepencollege de objectieve argumenten bezorgen die aantonen dat het stadionproject van Lyra-Lierse wel degelijk de nodige gemeenschapsfunctie invult.

Een stadion in eigen beheer is immers een noodzaak voor Lyra-Lierse om haar ambitieuze jeugd- en communityproject op duurzame wijze te financieren. De begroting van Lyra-Lierse toont immers zwart op wit aan dat het eerste elftal volledig gefinancierd wordt vanuit de werking van de Lyra-Lierse Business Club (de grootste van Lier).

Hierdoor creëren wij als club de unieke situatie dat alle stadionopbrengsten (zoals van de matchdays) kunnen gebruikt worden voor de financiering van de jeugdwerking, die ten goede komt aan (momenteel) meer dan 300 jeugdspelers uit Lier en directe omgeving.

De zelf gegenereerde inkomsten worden integraal gebruikt voor het jeugd- en communityproject dat, naast het aanbieden van voetbal, sterk inspeelt op de brede maatschappelijke behoeften van onze stad. Hierbij hoort o.a.

  • de uitbreiding naar 500 jeugdspelers (Lierse kinderen dienen door onze maximumcapaciteit op de huidige jeugdsite nu een stuk verder van huis te voetballen),
  • het aanbieden van meisjesvoetbal,
  • het aanbieden van G-voetbal,
  • het aanbieden van voetbal voor andere (kwetsbare) groepen,
  • het voorzien van extra (betaalbare) ruimte voor andere Lierse verenigingen en hun evenementen,
  • het voorzien van ruimte voor communityprojecten,
  • enzovoort

Dit geeft het stadion een zeer open en toegankelijke functie voor alle Pallieters, waardoor dus de gemeenschapsfunctie maximaal ingevuld kan worden.

Dit stadion zal bovendien met eigen kapitaal gefinancierd worden, waardoor Lyra-Lierse dankzij haar eigen inbreng de gemeenschap van de Stad Lier op vele vlakken zal versterken. Het algemeen belang in het achterhoofd houdende is een stadion voor Lyra-Lierse dan ook een grote opportuniteit voor de inwoners van de Stad Lier.

Lyra-Lierse werkt dus consequent en doelbewust verder aan de terugkeer naar onze thuisgrond in Lier, met jeugdploegen én eerste ploeg.

 


Bijlage – Intentieverklaring schepencollege inzake Hoge Velden t.a.v. Lyra-Lierse (25/02/2019)

Het RUP Hoge Velden komt nu in realisatiefase. Naar aanleiding hiervan bevestigt het schepencollege uitdrukkelijk zijn absolute voornemen om de ontwikkeling van een jeugdvoetbalcomplex op de Hoge Velden resoluut en zo snel mogelijk uit te voeren, zoals vastgelegd in het bestuursakkoord.

Voetbalclub Lyra-Lierse zal hierbij een belangrijke partner zijn. In functie daarvan werd Lyra-Lierse reeds door het schepencollege uitgenodigd om op 11 maart haar inhoudelijke en financiële plannen voor te leggen. Ook een eventuele oplossing voor de eerste ploeg van Lyra-Lierse binnen het geheel van de Hoge Velden zal hierbij kunnen worden besproken. Dit laatste staat los van de realisatie van het jeugdvoetbalcomplex en zal de club volledig met eigen middelen dienen te financieren indien hierover een akkoord zou worden bereikt. Ook andere Lierse clubs zoals Lierse Kempenzonen zullen betrokken worden in de besprekingen over de ontwikkeling van de Hoge Velden.

Alle stedelijke investeringen in dit dossier gebeuren in functie van de administratieve voorbereiding, het bouwrijp maken en ontsluiten van de site, met als einddoel de ontwikkeling van jeugdvoetbalvelden bestemd voor de jeugdwerking van alle Lierse voetbalploegen. Hiertoe zullen in de meerjarenbegroting de nodige middelen worden vrijgemaakt.


 

Foto: DeanX Photography