Intern reglement & gedragscode

K. Lyra-Lierse is een club met normen & waarden. Die willen we dan ook op elk moment uitdragen. Om deze normen & waarden te concretiseren, werden ze in een intern reglement gegoten, alsook in een gedragscode voor spelers & ouders.

Intern reglement

1. Iedere speler behoort op tijd op de training en de wedstrijd te zijn. Bij wedstrijden is dat op het tijdstip vermeld op de wekelijkse mededelingen. De spelers zijn 15 minuten voor aanvang van de training op het jeugdcomplex aanwezig en wachten in de kleedkamer totdat hun trainer hen komt halen. Wachten betekent hier echt wachten en niet met een bal spelen of andere dingen doen die niet horen in een kleedkamer.

2. Iedere speler dient zich voornaam en correct te gedragen t.o.v. medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, afgevaardigde, trainer/coach en publiek. Het positief uitdragen van de goede naam van onze club naar buiten toe wordt gezien als een verplichting voor iedereen binnen de club. Bij aankomst of vertrek op de club geven we trainers, afgevaardigden, coördinatoren, Hoofd Opleidingen en Algemeen Directeur een hand (of Corona-alternatief) wanneer deze in de buurt zijn.

3. De spelers begeven zich gezamenlijk onder begeleiding van de trainer of afgevaardigde naar het trainingsveld en terug. Na elke training en wedstrijd wordt er verplicht gedoucht (met shampoo) door iedereen vanaf U12. We raden hier ook het gebruik van badslippers ten zeerste aan. In de leeftijdscategorieën U4 tot U6 mogen de ouders mee het toezicht verzorgen. Vanaf de leeftijd U7 worden er geen ouders meer toegelaten in de kleedkamer. (In tijden van corona valt deze doucheverplichting uiteraard weg.)

4. Waardevolle voorwerpen blijven thuis. Bij verlies of beschadiging kan de club nooit verantwoordelijk gesteld worden.

5. Tijdens de wedstrijden zijn de kousen omhoog en is het shirt in de broek. Iedereen komt naar de wedstrijd in de kledij van de club. Ook op de training wordt de voetbalkledij ordelijk gedragen volgens de afspraken gemaakt met de trainers.

6. Zorg dat je op iedere training aanwezig bent. Indien je niet kan komen, moet je, naast registratie in PSD, vooraf verplicht telefonisch afmelden bij de trainer. De trainingsaanwezigheid wordt geregistreerd. Tijdens de examens zal er in overleg een aangepast programma zijn.

7. De voertaal op de club is steeds het Nederlands, zowel bij spelers, trainers, afgevaardigden, ouders en supporters. Onderlinge communicatie, coaching en aanmoedigingen gebeuren nooit in een andere taal dan het Nederlands tenzij dit voor specifieke terminologie is afgestemd met het Hoofd Opleidingen.

8. Voetballen in een andere club zonder toestemming van de clubleiding is niet toegestaan.

9. Vanaf U10 staat de individuele prestatie zoveel mogelijk op de voorgrond en gebeuren er gerichte vervangingen. We streven er wel naar om iedere geselecteerde speler minstens één speelhelft te laten spelen. Onder bepaalde omstandigheden kan het voorvallen dat er minder speeltijd zal zijn. De trainer zal dan indien gewenst deze beslissing uitleggen aan de desbetreffende speler en/of ouder.

10. Spelers, ouders en supporters uiten op geen enkel moment negatieve commentaar tegenover spelers, trainers, afgevaardigden, scheidsrechters, medewerkers en tegenstanders. Inbreuk zal een bepaalde schorsing opgelegd door de club met zich meebrengen. Herhaaldelijke inbreuken kunnen ontslag op de club als gevolg hebben.

11. Ouders en supporters brengen liefst geen eigen drank mee naar de club.

12. Ouders en supporters bemoeien zich nooit met selecties en opstellingen die gemaakt worden door de trainers in overleg met het Hoofd Opleidingen. Dit geldt ook voor afgevaardigden die tevens ouder of supporter zijn. De trainer is de enige die steeds in eer en geweten beslissingen neemt en deze dienen dan ook steeds aanvaard te worden, ook al is men niet akkoord met deze beslissing.

13. Spelen onder dispensatie (jaartje jonger) is steeds mogelijk op de club, doch biedt nooit een garantie op een automatische selectie voor de IP-kern. Deze selectie wordt periodiek en steeds in eer en geweten gemaakt door trainers in overleg met het Hoofd Opleidingen.

14. Na elke wedstrijd gaat elke speler vanaf de U10 met zijn ploeg de kantine binnen om daar de wedstrijd af te sluiten. De speler vertrekt pas wanneer de trainer hiervoor de toestemming geeft. Niemand gaat zo maar direct naar huis. (in tijden van Corona kan hier uiteraard van afgeweken worden)

15. Elke probleem van een speler of ouder wordt eerst met de trainer besproken. Wanneer dit gesprek niet tot een oplossing leidt, kan er een gesprek aangevraagd worden met het Hoofd Opleidingen en/of Algemeen Directeur. Voor deze gesprekken wordt er een afspraak gemaakt per mail. Op zulke gesprekken is het mogelijk dat de trainers ook aanwezig zullen zijn om zo de beide verhalen te kunnen horen. Ook trainers kunnen een gesprek aanvragen met spelers en ouders. Hier zullen het Hoofd Opleidingen en/of Algemeen Directeur ook op aanwezig zijn indien gewenst.

16. Elke vorm van pestgedrag of racisme is uitgesloten. Weet wel dat dit gegeven niet te pas en te onpas mag gebruikt worden door spelers en ouders ‘om iets in gang te zetten’. Indien er sprake is van pestgedrag of racisme kan dit zowel aan de trainer, afgevaardigde, Hoofd Opleidingen of Algemeen Directeur gemeld worden. De sportief verantwoordelijken zullen dit dan onderzoeken en opvolgen alvorens verdere stappen te ondernemen. We gaan hier niet over één nacht ijs!!!

17. Er zullen vanaf U12 twee officiële evolutiemomenten plaatsvinden tijdens het seizoen. Het eerste eind november, het tweede eind maart of begin april. Tijdens het tweede evolutiemoment zal er ook meegedeeld worden of de speler het komende seizoen nog op de club kan blijven. Bij deze beslissing wordt er rekening gehouden met verschillende factoren. Een correct gedrag en een goede mentaliteit zullen hier doorslaggevend zijn.

18. Samenstelling kernen lopend / nieuw volgend seizoen - LIDGELD

Ten laatste op 01/04 van het lopende seizoen dient steeds gemeld te worden of een speler blijft of niet blijft onze club.  Voor de jongens/meisjes, die op 01/04 nog twijfelen, wordt uitstelling van de beslissing verleend tot ten laatste 08/04.  De meldingen “blijven”, “niet blijven” of “twijfel” dienen doorgegeven aan het Hoofd Opleidingen en de Algemeen Directeut. Op 10/04 zullen de kernen naar volgend seizoen samengesteld worden en wordt onze beslissing meegedeeld aan de spelers zonder speelgelegenheid. De spelers (speelsters) die ten laatste op 08/04 hun beslissing meedelen zullen hun speelgelegenheid behouden, de spelers, die dan nog twijfelen of later hun beslissing tot niet blijven meedelen, kunnen blijven trainen maar zullen dan geen speelgelegenheid meer hebben.  Na 01/05 zullen er in principe geen transfers meer toegestaan worden aan spelers die meegedeeld hebben te blijven en waarvoor het lidgeld niet betaald is voor het nieuwe seizoen.

Een transfer in de loop van het seizoen is steeds bespreekbaar maar het lidgeld wordt in deze niet terugbetaald  .

19. Lidgeld

Zie ook afzonderlijke email. Betaal tijdig het lidgeld. Hierdoor vermijd je dat je zoon/dochter zijn/haar kledij niet ontvangt of geen selectie meer krijgt of zelfs niet meer kan mee trainen. Het lidgeld wordt niet terugbetaald bij vertrek uit de club tijdens het lopende seizoen.

20. School

Studie primeert steeds op voetbal. Doch is het leren plannen hierin zeer belangrijk. We verwachten een aanwezigheid op training van minstens 80% op basis van twee trainingsweken om in aanmerking te komen voor een wedstrijdselectie. Uitzonderingen zijn hier steeds mogelijk en bespreekbaar. De eindbeslissing zal dan liggen bij het Hoofd Opleidingen en/of Algemeen Directeur.

21. Voor verbetering van hun opleiding , voor het leren van het leiding geven en voor het omgaan met de spelleiding zullen de spelers van beloften, U19 ,U17, U16 en U15 beurtelings als scheidsrechter fungeren bij U7, U8 en U9. De aangeduide spelers mogen zelf eventueel in dezelfde categorie een vervanger zoeken indien nodig. Bij afwezigheid zonder vervanging zullen ze 1 weekend geen wedstrijdselectie krijgen en terug aangeduid worden bij de volgende beurt van hun categorie. Aan de hier niet genoemde categorieën kan soms een bijkomende taak zoals bv. opruimen toegewezen worden.

22. Elke speler en ouder dient deze gedragscode te aanvaarden. Deze gedragscode wordt ook in groep met de spelers besproken. Het niet naleven van deze gedragscode kan leiden tot bepaalde sancties en zelfs uitsluiting op de club.

Gedragscode spelers

 • Als lid van K. Lyra-Lierse maak je deel uit van een vereniging en van een team, je gaat op een positieve manier om met je club, teamgenoten, trainers, begeleiders, scheidsrechters, tegenstanders, toeschouwers, medewerkers en bestuur. Kortom met iedereen waarmee je als lid van K. Lyra-Lierse te maken hebt.
 • Geef steeds een handdruk (of corona-alternatief) aan je medespelers en mensen met een functie binnen de club.
 • Wees altijd en overal beleefd en toon je sportief en waardig. Verzorg je taalgebruik.
 • Ruziën, pesten, andermans spullen beschadigen zijn uit den boze. Blijf van andermans eigendommen af. Indien een lid betrapt wordt op diefstal wordt hij/zij onmiddellijk uit de club gezet.
 • Elektronische toestellen worden beter thuisgelaten. De club is niet aansprakelijk voor eventuele diefstallen/beschadiging. Sieraden zijn niet toegestaan tijdens trainingen en wedstrijden.
 • Elke vorm van racisme en discriminatie wordt niet getolereerd. Er wordt wel op toegezien dat dit gegeven niet te pas en te onpas gebruikt wordt. Niet alles is racisme of discriminatie.
 • Jeugdspelers houden rekening met de timing van het nieuwe voetbalseizoen en proberen steeds tijdig aanwezig te zijn op zowel de trainingen als de wedstrijdbijeenkomsten.
 • Bij afwezigheid of laattijdige aanwezigheid bij wedstrijd of training verwachten we dat, naast de afmelding in PSD, de trainer persoonlijk verwittigd wordt. (Geen SMS)
 • Iedere training is, mits anders gecommuniceerd, verplicht en de jeugdspeler dient tijdig, tenminste 15 min. voor aanvang, aanwezig te zijn in de kleedkamer.
 • Jeugdspelers blijven in de kleedkamer tot de trainer hen komt afhalen. Ze gedragen zich rustig en gedisciplineerd en hebben respect voor al het materiaal aanwezig in de kleedkamer. Een kleedkamer is géén speelzaal! Bij opzettelijke beschadigingen worden de herstelkosten integraal aangerekend aan de vernieler. Ballen blijven in de sporttas tot de trainer er is.
 • Het trainingsmateriaal wordt door de trainer klaargezet. Men heeft respect voor training – en wedstrijdmateriaal.
 • De spelers begeven zich samen onder begeleiding van de trainer naar het trainingsveld en terug. We laten geen afval rondslingeren op de terreinen waar de terreinverzorger dagelijks aan werkt.
 • Tijdens wedstrijden zijn beenbeschermers verplicht, bij trainingen zijn deze ten zeerste aan te raden.
 • Voetbalschoenen worden buiten schoongemaakt bij de borstels en niet tegen de wand van gang kleedkamer of douche. Men betreedt de kantine nooit met voetbalschoenen.
 • Douchen is verplicht! Het is aan te raden om badslippers te dragen om schimmelinfecties te vermijden. (In tijden van Corona is dit natuurlijk anders)
 • Uitdrukkelijk 30 minuten na afloop van training of wedstrijd is iedere speler gedoucht en gekleed. Bij wedstrijden verlaat men samen de kleedkamer.
 • Zowel bij trainingen, als bij thuis- en uitwedstrijden worden de kleedkamers op een waardige manier achtergelaten: vuilnis in de vuilnisbak, plastic flessen en bekertjes worden opgeruimd.
 • Spelers trainen en voetballen, verplicht, in de outfit die daarvoor bestemd is. Uniformiteit is noodzakelijk bij elke thuis en uitwedstrijd. Uitdragen van ons club imago is belangrijk.
 • Voor de verplaatsingen respecteert de jeugdspeler de afspraken die gemaakt worden omtrent het vervoer: tijdig aanwezig, samen uit – samen thuis.
 • Heb respect voor de scheidsrechter en je tegenstander: een speler die wordt uitgesloten wegens wangedrag jegens scheidsrechter en tegenspeler, kan door de club disciplinair gestraft worden. Hij biedt aan de scheidsrechter zijn verontschuldigingen spontaan aan na de wedstrijd. Vanaf de U15 zal hij ook een jeugdwedstrijd dienen te leiden in het weekeinde dat zijn schorsing loopt. Tot U14 volgt de geschorste speler verplicht de wedstrijd van zijn ploeg.
 • Bij eventuele problemen neem je zelf contact op met je trainer teneinde dit kenbaar te maken. Indien dit geen soelaas brengt kan je het Hoofd Opleidingen of de Algemeen Directeur hierop aanspreken en vervolgens het jeugdbeleid. Ken je rechten maar ook je plichten en kom er zelf voor op.
 • Bij een kwetsuur volg je de juiste weg. Je speelt níét als je na een kwetsuur niet bent afgeschreven. (Controle bij arts). Je probeert je te gedragen als sportman. “Lifestyle” discipline is hier een essentieel onderdeel van.
 • Raadpleeg regelmatig de website van de club voor inlichtingen die nuttig zijn (afgelastingen – wijzigingen in wedstrijdschema – trainingstijden, e.d.)
 • Als jeugdspeler kun je ook supporter zijn van je eerste elftal. Indien gewenst kan je de wedstrijden van het eerste elftal bijwonen. Wie weet, maak je over enkele jaren zelf deel uit van het eerste elftal!
 • Studies primeren! In examenperiode kunnen trainingsschema’s in overleg met de trainers/jeugdcoördinatoren worden aangepast.
 • Er is een compleet drugverbod. Leden en spelers die betrapt worden op gebruik van drugs of softdrugs, of handel in welke vorm dan ook, worden direct en zonder waarschuwing uit de vereniging gezet. Er zal ook melding gemaakt worden bij de politie

Alle onvoorziene punten, welke niet in bovenstaande tekst beschreven zijn, vallen onder de beslissingsbevoegdheid van het jeugdbeleid.

Gedragscode ouders

Ouders spelen binnen K. Lyra-Lierse ook een rol. U mag veel van K. Lyra-Lierse en haar medewerkers verwachten, maar daarnaast hebt u als ouder ook verplichtingen. Ten overstaande van onze club gaan we ervan uit dat u zich conformeert en aansluit aan onderstaande gedragsregels:

 • Zorg dat uw kind op tijd is op trainingen en wedstrijden, melden van afwezigheid doe je ruim op tijd. Stimuleer uw kind tot het bijwonen van de trainingen.
 • Leer uw kind zelf “afmelden” bij de trainer, indien hij of zij niet komt trainen. (zelfredzaamheid)
 • Markeer a.u.b. de kledij van uw kind. Iedereen heeft dezelfde outfit in het begin van het seizoen. (Desnoods met stift of pen).
 • Toon steeds een positief gedrag naar eigen team, trainers en begeleiding alsook naar tegenstanders. Hiertegen zondigen kan helaas leiden tot schorsing of zelfs uitsluiting van uw kind op de club. Laat het a.u.b. niet zover komen!
 • Vraag geen voorkeursbehandeling voor uw kind. Voetbal is een ploegsport.
 • Moedig vooral de kinderen aan … NIET COACHEN.
 • Leer uw kind positief gedrag aanvaarden en steun de trainer erin dat uitvoeren van zijn/haar lievelingssport uiteindelijk meer is dan winnen en verliezen. Er is ook nog gezondheid, vriendschap, respect, waarde, uithouding, durf, …
 • Samen kunnen we ervoor zorgen dat uw kind een goede balans krijgt tussen sportplezier en school. De intentie van onze club is om uw zoon/dochter niet alleen een goede voetbalopleiding te geven, maar er ook toe bij te dragen dat ze zich op sociaal vlak ontwikkelen met normen en waarden. Dit kunnen we alleen samen realiseren.
 • Respecteer de neutrale zone en begeef u steeds op de voorziene wandelwegen. Gelieve dus de terreinen niet onnodig betreden, zowel tijdens trainingen alsook tijdens wedstrijden.
 • Indien er ouders zijn die sportieve problemen betreffende hun zoon/dochter hebben, kan er steeds een afspraak gemaakt worden met de trainer of het Hoofd Opleidingen. Voor andere problemen kan je steeds een afspraak maken met onze Algemeen Directeur.  Voor studie- of sociaal maatschappelijke problemen kan je onze studiebegeleiding of sociale cel raadplegen.
 • De besprekingen gebeuren enkel op afspraak en zeker niet voor, tijdens of na de wedstrijden/trainingen; de trainer wordt dan ook opgelegd om niet te reageren op kritiek op niet afgesproken momenten. Hij zal steeds bereid zijn jullie op afspraak te woord te staan.  Iemand van de jeugdleiding zal dan steeds aanwezig zijn bij dit gesprek. Het is de speler zelf natuurlijk steeds toegestaan om aan hun trainer raad of uitleg te vragen op een beleefde manier.
 • Gedrag bij wedstrijden: wees sportief, respecteer leiding en tegenstrevers; wangedrag kan leiden tot boetes die je zelf dient te betalen, en hierdoor kan je ook jouw kind in de problemen brengen inzake speelgelegenheid.